Regulament tombola

Secţiunea 1. Organizatorul tombolei 

Tombola este organizată de:

Societatea ALEZZI BEACH RESORT S.R.L. persoană juridică română, cu sediul in Oraş Năvodari, Str. Prelungirea D13, nr. 6A, Parter, Corp C1, Zona administrativă – Receptie. Judeţul Constanta, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J13/2310/2016, Cod de înregistrare fiscală RO 36554058, reprezentată prin ZELCA ADRIAN, în calitate de Administrator, denumită in continuare Alezzi.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a făcut și informarea inițială.

Tombola se va finaliza la data de 20.12.2025 sub condiția încheierii a unui număr de 200 contracte de vânzare, în caz contrar termenul se va prelungi până la îndeplinirea condiției mai sus amintite. În situația sus arătată, premiul va fi acordat până la data de 20 decembrie a anului în care condiția s-a îndeplinit.

Secţiunea 2. Locul și durata desfășurării tombolei

Tombola se va desfășura în perioada 01.05.2023-20.12.2025 și presupune includerea automată a tuturor clienților care incheie un contract de vanzare cumparare pentru un apartament situat in complexul Alezzi Odyssey din Orasul Navodari, Zona Mamaia Sat, Bdul Mamaia Nord, Nr. 14, Jud. Constanta, în perioada 01.05.2023-20.12.2025.

Orice înscriere efectuată după data de 20.12.2025, ora 23.59 (inclusiv) nu va fi luată in calcul, cu excepția cazului în care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act adițional la prezentul regulament, adus la cunoștința publicului prin modalitățile prevăzute la art. 1 de mai sus.

Secţiunea 3. Drepturi şi condiții de participare

Tombola este accesibilă tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în România, care achiziționează un apartament in complexul Alezzi Odyssey din Orasul Navodari, Zona Mamaia Sat, Bdul Mamaia Nord, Nr. 14, Jud. Constanta,și care respectă condițile prezentului Regulament pentru a-şi valida participarea. Nu pot participa angajaţi ai Organizatorului, nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la această tombolă are valoare de acceptare integral, liber consimțită si în afara oricărei constrångeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în situaţia in care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare in completarea datelor personale.

Fiecare client Alezzi care cumpara unul sau mai multe apartamente in complexul Alezzi Odyssey in perioada 01.05.2023-20.12.2025, ora 23.59, participa la tombola. Fiecare participant are dreptul la cate o inscriere in tombolă pentru fiecare apartament cumparat.

La data încheierii contractului de vânzare, cumpărătorul va semna un înscris ce va reprezenta fișa de participare la tombolă, înscris ce va avea un număr de înregistrare cuprins între 1 șí 200.

Neachitarea preţului îin termenul prevăzut in contractul de vânzare, atrage instantaneu anularea dreptului de participare la tombolă.

In cazul în care, contractul de vânzare va fi desfințat, rezoluţionat, atât pe cale amiabilá, cat si printr-o hotărâre emisă de instanța de judecată până la termenul de 20-12-2025, acest fapt va atrage anularea dreptului de a mai particıpa la tombolă.

Participantii răspund de corectitudinea datelor introduse în formularul de abonare. Datele furnizate vor permite informarea participanţilor asupra premiilor câștigate și sunt necesare pentru validarea câștigătorilor.

Secţiunea 4. Protecţia datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecţia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizi individuale si dreptul de a se adresa justiției.

Întrucât începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date și de aprogare a Directivei 95/46/CE, Alezzi Beach Resort SRL garantează participanților la tombolă:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b) Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatile in care: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (i) baza legala a prelucrari o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iil) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand doar restrictionarea utilizarii lor; (ii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d) Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e) Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

f ) Dreptul de a nu fi obiectul unei decizi bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod simílar intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata

si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail [email protected] ; [email protected]

Secţiunea 5. Mecanismul tombolei

Clienţii Alezzi vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul alezzi.ro, pagina de Facebook Alezzi Odyssey şi Instagram Alezzi Odyssey.

Înscrierea la Tombolă se face automat, prin cumpararea unuia sau mai multor apartamente in complexul Alezzi Odyssey situat in Orasul Navodari, Zona Mamaia Sat, Bdul Mamaia Nord, Nr. 14, Jud. Constanta. Va fi desemnat un singur caştigător. Acesta va fi tras sorți prin random.org si va fi anunțat pe mail si pe site cel mai tårziu pe data de 21 decembrie 2025.

Secţiunea 6. Premiul tombolei

Premiul tombolei consta intr-un apartament de 2 (douã) camere, cu o suprafaţă construită de aprox. 60 mp, situat în complexul Alezzi Odyssey situat in Orasul Navodari, Bdul Mamaia Nord, Nr. 14, Jud. Constanta, Jud. Constanta.

Câștigătorul premiului va avea obligația să achite un impozit privind venitul obținut în urma câstigării premiului. Valoarea impozitului, precum și modalitatea achitări acestuia, vor fi stabilite, respectiv efectuate în conformitate cu prevederile Codului fiscal în vigoare la data atribuirii premiului.

Neachitarea impozitului amintit la paragraful anterior atrage anularea calități de beneficiar al premiului, iar premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilită prin acelaşi mecanism.

Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestei campanii promoționale nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

Secţiunea 7. Desemnarea câștigătorului

Va fi desemnat un singur câștigător. Acesta va fi tras la sorți prin random.org şi va fi anunţat pe mail și pe site cel mai târziu pe data de 21 decembrie 2025.

Pentru a fi validat acesta trebuie să răspundă la toate cerinţele tombolei.

Secţiunea 8. Notificarea și predarea premiului

Cáștigătorului tombolei i se va aduce la cunoștinţă rezultatul până la data de 21 decembrie 2025 sau pánă la data de 21 decembrie a anului în care s-a îndeplinit condiția stipulată la Secţiunea I alin. 4 din prezentul regulament, după tragerea la sorţi, astfel : va fi contactat prin intermediul datelor de contact completate în formularul de abonare. Prin participarea la tombola, participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga premiul concursului, identitatea câștigătorului și câștigurile acordate să fie făcute publice si/sau folosite în scopuri publicitare, fără alte obligații sau plăţi din partea Organizatorului.

In cazul in care castigatorul  nu trimite în 72 de ore informațile solicitate de Organizator sau dacă a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilită prin acelaşi mecanism.

Pentru primirea premiului, câștigătorul trebuie să indeplineasca conditiile Jegale necesare transmiterii dreptului de proprietate a bunului imobil.

Secţiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombolă va înceta de drept la data de 21 decembrie 2025, si poate înceta inainte de termen numai în cazul produceri unui eveniment de forță majoră, de natură a face imposibilă derularea.

Secţiunea 10. Situații juridice privind acordarea premiului

In scopul evitări unui litigiu privind transferul dreptului de proprietate a premiului prin prezentul Regulament se stabilesc următoarele:

-In situația în care apartamentul va fi cumpărat de către soți, căsătoriți sub regimul comunităţii legale de bunuri, iar în perioada scursă de la momentul încheierii contractului de vânzare până la termenul de încetare a tombolei, căsătoria va fi desfắcută atåt pe cale amiabilă, prin procedură notarială, sau prin hotărâre a instanței de judecată, atribuirea premiului se va face pe baza actului de lichidare prin care s-a stabilit cota de contribuţie a fiecărui soț la dobândirea apartamentului;

⁃ În situația în care apartamentul va fi cumpărat de către persoană fizică, necăsătorită, iar după încheierea contractului de vânzare până la termenul de încetare a tombolei, aceasta se va căsători, premiul va fi atribuit persoanei fizice ca bun propriu;

-În situația în care persoana fizică care cumpără apartamentul decedează până la termenul de încetare a tombolei, premiul va fi acordat succesorilor în drepturi, pe baza certificatului de calitate de moștenitor sau a certificatului de mostenitor,

-În situația în care apartamentul va fi cumpărat de către persoană juridică, iar până la expirarea termenului de încetare a tombolei, împotriva acesteia se demarează procedura de insolvenţă, premiul va fi acordat la cererea lichidatorului/administratorului judiciar desemnat în baza sentinței de intrare în insolvență;

-În situația în care apartamentul va fi cumpărat de către persoană juridică, iar în perioada scursă de la momentul încheieri contractului de vânzare până la termenul de încetare a, tombolei, persoana juridică va fi dizolvată, lichídată sau radiată, premiul va fi atribuit acţionarilor/asociaţilor, în cotele pe care le deţineau la capitalul social al acesteia, pe baza rezoluţíei emisă de ONRC;

-La încheierea fiecărui contract de vânzare, cumpărătorul va completa și semna o fişă de participare care va conține acordul acestuia în vederea participării la tombolă. Fişa va conține un număr cuprins de la 1 la 200, număr ce va reprezenta numărul de participare în cadrul tombolei, Numerele menționate pe fișele de participare la tombolă vor fi alocate in ordine crescătoare de la 1 la 200 în funcție de ordinea cronologică privind încheierea contractelor de vânzare.

Secţiunea 11. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe alezzi.ro. Prin participarea la această tombolă, participanţii sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi publicate in aceasi maniera in care a fost comunicat si prezentul regulament.

Secţiunea 12. Litigii

In cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la tombolă, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, pårțile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre soluționare instanțelor romane competente.

Încheiat și semnat astăzi, 7 aprilie 2023

SC ALEZZI BEACH RESORT SRL

RO36554058

J13/2310/2016

ADRIAN ZELCA

ADMINISTRATOR

Call Now Button